Przedszkole Prywatne
„DOROTKA”
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 29 A-B
31-234 Kraków


telefon 12 415 44 54

 e-mail: przedszkole01@gmail.com
Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Prywatnym "Dorotka" z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 29 A-B w Krakowie.

Przedszkole gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa,
w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor przedszkola - Mirosława Nowak.

Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi
lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw (okres uczęszczania dziecka do przedszkola),
a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych
oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Przedszkola, w gabinecie dyrektora i w księgowości.

dyr Mirosława Nowak